Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Una instància és una petició, un document escrit segons el qual el ciutadà/dana es posa en contacte amb l'ajuntament per fer-li una petició sobre qualsevol àmbit de gestió o servei.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. Amb aquest tràmit es pot comunicar/autoritzar/revocar dades de notificació per mitjans electrònics

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació prèvia que l'interessat/da ha de presentar a l'Ajuntament per a la realització de les següents obres.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Reservar hora per atenció presencial a diferents serveis de l'Ajuntament

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Document de l'Ajuntament que informa del domicili d'una persona, tal i com consta inscrita en el Padró Municipal d'Habitants en el moment actual.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones que fixin el seu domicili a Sant Feliu de Guíxols han d'estar inscrites en el Padró Municipal d'Habitants, i comunicar el naixement dels seus fills.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació de dades bancàries per part dels proveïdors.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És la sol·licitud d’ocupació esporàdica de la via pública o espais públics per dur a terme activitats diverses (festes...).  Es pot sol·licitar també el lloguer de taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Cada any l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa diverses convocatòries d'ajuts i subvencions públiques per col·laborar amb les entitats locals i amb projectes d'interès per al municipi.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, propostes, consultes, agraiments, etc. referents a temes com l'estat dels carrers, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Els proveïdors del nostre ajuntament han d'entrar obligatòriament les seves factures en format electrònic a través d'una plataforma a internet, excepte aquells que no estiguin obligats a relacionar-se electrònicament i la factura no superi els 5.000€

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Permís que dóna l'Ajuntament per tallar totalment el trànsit d’una via pública durant unes hores o dies determinats per fer càrregues i descàrregues, obres, activitats comercials o industrials.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

El servei registrara tots els documents que arriben a l'Ajuntament

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És l'autorització d'ús de la Sala de Plens per a casaments civils o presentació en societat de criatures, efectuats per l'alcalde o regidors amb delegació expressa del jutge.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de la llicència d'obres majors.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

L'Ajuntament pot col·laborar amb els projectes que presenten les entitats i associacions municipals que siguin d'interès municipal.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud municipal per tal de reservar les sales i material dels centres cívics municipals de Tueda i de Vilartagues. 

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un document de declaració-liquidació que formula el subscrit com a requisit obligatori per a la matriculació del vehicle davant la Prefectura de Trànsit de Girona.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

L’Ajuntament té un espai a disposició dels usuaris que desitgin tenir un hort per al consum propi.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit de sol·licitud d'accés amb vehicle a la zona de vianants del nucli antic controlada per càmeres de lectura de matrícules.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, com a Entitat de Registre Col·laboradora de l'Agència Catalana de Certificació, podrà comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la sol·licitud del certificat i contribuir a l'emissió del certificat idCat

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació prèvia que l'interessat/da ha de presentar a l'Ajuntament per la realització d'obres majors en sòl urbà.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Programa dirigit a la població amb domicili a Sant Feliu de Guíxols, principalment als que viuen a barris o zones amb edificis antics, bars, restaurants, etc. que puguin tenir instal·lades canonades que pugui afectar a la salubritat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Permís que dóna l'Ajuntament per ocupar, durant un període de temps i per un espai determinats, la via pública amb elements relacionats amb obres.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Tràmit consistent en l'annexió de documentació que ha d'aportar el ciutadà / entitat / associació, a requeriment de l'Ajuntament.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística que l'ajuntament ha d'atorgar segons preveu l'art.25 1 g) de la normativa urbanística del POUM.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d’alta o renovació de la llicència que ha de sol·licitar el titular d’animals potencialment perillosos per a la seva tinença.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Serveix per demanar accés a la informació que gestiona l'Ajuntament i que estigui classificada com a pública segons el que marca la Llei de Transparència del Parlament de Catalunya

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una bonificació de fins al 95 en la quota íntegra de l'IBI en relació amb els immobles destinats a l’ús residencial, de lloguer o de cessió d’ús, amb una renda limitada per una norma jurídica, per estar destinats a polítiques socials.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

El proper 12 de maig se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya i el 9 de juny eleccions al Parlament europeu

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme sobre disponibilitat i adequació d'habitatge per part de persona extracomunitària resident al municipi, que ha de reagrupar familiars o renovar-los l'autorització de residència.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Autorització municipal de què ha de disposar tota instal·lació d'aquest tipus, segons preveu l'article 9è de l'Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells condicionadors d'aire visibles des de la via pública o instal·lats a l'aire lliure.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És el canvi de titularitat per designació testada d'hereus, d'un dret funerari per defunció de la persona titular.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Nomenar representants de Comunitats de Veïns davant l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És la tramitació obligatòria per tal que un ciutadà inclogui en un registre municipal els animals domèstics que posseeixi.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res)

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Amb l’objecte de regular l’estacionament en horari limitat en les zones de càrrega i descàrrega, es facilitarà un rellotge identificador que indicarà l’hora d’inici i d’acabament de l’estacionament.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Les entitats locals interessades hauran de presentar sol·licitud, mitjançant aquest tràmit.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És el dret de tots els particulars a ser indemnitzats per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets en els casos establerts legalment.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit amb el qual es vol efectuar el pagament d'una sanció imposada per l'ajuntament o la corresponent al·legació.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És el tràmit que s'ha de fer a l'ajuntament per al desenvolupament d'activitats industrials i comercials que tenen una incidència baixa en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'ús de la instal·lació del teatre per a funcions de caràcter amateur o professional.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Per desfer-se de mobles, andròmines, objectes voluminosos i trastos vells. Tota la informació en els tríptics adjunts.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit necessari per a la obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de sala d'actes de la biblioteca per presentacions de llibres o conferències

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Són obres que no precisen de projecte tècnic per a la seva execució i comprenen les de reforma les de reforma, manteniment, millora i adequació que no alterin l’estructura o afectin la seguretat de les construccions existents.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística que l'ajuntament ha d'atorgar per a la instal·lació de grues torre i elevadors per a la construcció. Art. 25.1 c i 35 de la normativa urbanística del POUM.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitar un representant per actuar davant l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Permetre l’Ajuntament tenir coneixement del nombre d’entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de les associacions ciutadanes

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És el canvi de titularitat d'un dret funerari per defunció de la persona titular, per via successòria sense testament o últimes voluntats conegudes.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud per dur a terme activitats al Centre Cultural de la Casa Irla: conferències, jornades, concerts, exposicions, etc.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tramitació per sol·licitar la llicència d'una parcel·lació urbanística.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Tràmit amb el qual els titulars d'un lloc de venda al mercat poden acreditar que compleixen els requisits per mantenir la seva autorizació.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Consisteix en aportar documentació a l’Arxiu Municipal perquè formi part del patrimoni documental del municipi i pugui ser utilitzada per a la recerca i la difusió cultural. La cessió de documents es pot fer com a donació o per a la seva digitalització

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol.licitud de permís per ocupar part d'un carrer sense interrompre la circulació per realitzar una activitat empresarial de terrassa, expositor comercial, cavallet o altre tipus.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit amb el qual es vol efectuar el pagament de la taxa per a connectar una vivenda, empresa o comunitat a la xarxa de clavagueram.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Consisteix a demanar a l’Arxiu Municipal poder fer una visita guiada que serveix per conèixer les possibilitats que ofereix aquest servei i les instal·lacions on es guarda la documentació.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un tràmit de sol·licitud d'exempció de pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles de persones amb mobilitat reduïda i per aquells vehicles matriculats a nom de persones minusvàlides que siguin per al seu ús exclusiu.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una bonificació del 90 en la quota íntegra de l'IBI per famílies nombroses o monoparentals que reuneixin els requisits.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Per sol·licitar un habitatge de protecció oficial, serà requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol.licitants d'Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud per utilitzar la sala de la 1a planta del Monestir, destinada a la celebració de cursos i conferències

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit per qualsevol persona amb intenció de casar-se.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de devolució / retorn d'ingressos derivats de la normativa de cada tribut

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Podran gaudir d'una bonificació del 100 de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica els vehicles històrics.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

El/la titular d'una l'activitat comunica a l'Ajuntament que cessa, de manera definitiva, el seu desenvolupament.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones residents a Sant Feliu de Guíxols tenen l'obligació d'inscriure's en el Padró Municipal d'Habitants i notificar els canvis de domicili o variacions de les dades d'inscripció que es puguin produir mentre viuen a la ciutat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Quan una persona canvia el seu domicili ha de notificar obligatòriament i en el termini de quinze dies aquesta variació a la Prefectura Provincial de Trànsit si és el titular d’un permís o llicència de circulació

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Tràmit d’autorització d’ús privatiu de domini públic amb parades de venda, establiment de restauració, casetes de jocs, aparells de fira amb moviment i altres instal·lacions similars relacionades amb la fira d’atraccions i parades de la Festa Ma

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Servei per poder presentar sol·licituds o escrits al Registre General del nostre ajuntament adreçats a altres administracions públiques.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Habilitació d'habitatges d'ús turístic

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una relació del total de deutes pendents del contribuent amb l'Ajuntament en un document que serveix de tríptic de pagament, amb el qual es podran pagar els deutes, dins del termini que s'hi indica.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de la llicència de divisió horitzontal.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Estaran exempts del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Podran gaudir d'una bonificació del 50 de la quota de l'Impost els vehicles híbrids que combinen els motors elèctrics i els motors de combustió interna (article 6 de l'Ordenança Fiscal número 4).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Consisteix en cedir a l’Ajuntament, pel seu tractament com a residu sòlid urbà i la gestió de la tramitació de la baixa definitiva, un vehicle a motor fora d’ús.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Consisteix a adreçar-se a l’Arxiu Municipal per preguntar com es pot trobar informació sobre temes de Sant Feliu de Guíxols, al mateix Arxiu Municipal o en altres arxius.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe referit a l'aprofitament urbanístic d'una o dues finques concretes. En cas de finques no contigües, s'ha de sol·licitar un certificat per a cada una d'elles.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Sol·licitud per demanar l'ús temporal de l’Edifici de l’Escola de Música del carrer Capmany 23-25 d’aquesta ciutat

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Comunicació de foc d'esbarjo per a persones físiques i jurídiques o cremes agrícoles per a microexplotacions o petites explotacions agràries ( del 16 d'octubre al 14 de març)

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de bonificació de part de l'impost

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un tràmit que es duu a terme quan el titular d'un vehicle el dona de baixa definitiva a Trànsit.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Actualització del Cens d’animals de companyia de la ciutat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència que atorga l'Ajuntament per al desenvolupament d'activitats industrials i comercials que tenen incidència moderada en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És la voluntat del titular de la concessió del dret funerari d'una sepultura, buida de restes, de renunciar al termini que resta de concessió d'aquest dret, revertint-l'hi a l'ajuntament.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones físiques i jurídiques interessades que hagin dipositat fiances o garanties a l'administració municipal

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un servei actiu tant per a empreses com per a ciutadans que tenen dificultat per integrar-se en el món laboral, en el qual s'ofereix un assessorament personalitzat sobre ajuts, subvencions i tota la orientació empresarial necessària.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Carnet que promou l'ajuntament que ofereix una bonificació en el preu del transport urbà per als pensionistes i persones amb disminució reconeguda igual o superior del 33.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Podran gaudir d'una bonificació del 50 de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica els vehicles elèctrics i els que utilitzin biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació o modificació de les dades fiscals d'un contribuent.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

El/la titular d'una l'activitat comunica a l'Ajuntament que cessa temporalment el seu desenvolupament.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'hi indiquen les condicions d'urbanització que han de complir.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Assumir les sol·licituds d’informació i la defensa dels consumidors i usuaris per tal de garantir amb procediments eficaços la protecció als seus drets bàsics, a la salut, seguretat i respecte dels seus interessos econòmics i socials.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de la reducció de la taxa del servei d'escombraries, deixalleria i abocador.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Carnet per facilitar i millorar el desplaçament a les persones discapacitades per tal de beneficiar-se de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i estacionament del vehicle.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'administració municipal, dels organismes administratius, així com de les empreses de serveis públics i dels concessionaris de serveis públics.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un Servei d’atenció municipal de proximitat per a les persones LGBTI i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Demanar un gual en una vivenda per l'accés de vehicles.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística necessària per a la realització de rases a la via pública (art. 25.1.a de les normes urbanístiques del POUM).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Queixes per lladrucs, miccions, etc. ocasionades per animals domèstics dins d'un habitatge.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Autorització de l'ús de l'ermita de Sant Elm per a casaments i altres usos.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un servei d'ocupació municipal, una borsa de treball que realitza la funció d'intermediació, casar l'oferta de treball i la demanda de feina que en aquests moments existeixen.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

És la tramitació obligatòria per tal que un ciutadà inclogui en un registre municipal els animals domèstics que posseeixi.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Permís que l'Ajuntament concedeix per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Traslladar les restes inhumades en un o varis nínxols del cementiri de Sant Feliu de Guíxols a un altre o altres nínxols del mateix cementiri.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Facilitar dades estadístiques del Padró Municipal d'Habitants.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística que l'ajuntament ha de concedir segons preveu l'art. 25.1.a) de les normes urbanístiques del POUM.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Document que emet l'Ajuntament per justificar que consten pagats els impostos i les taxes municipals que surten a nom de la persona interessada.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Servei especialitzat en temes d’igualtat i gènere on es pot demanar assessorament tant psicològic com jurídic.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És una informació sobre els nius de gavians en immobles, i de recollida de gavians adults ferits o atrapats per tal d'evitar molèsties puntuals.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un document que acredita que la persona està viva. 

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe municipal que indica la possibilitat d'instal·lació d'una activitat en una localització concreta (art. 60 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència que dona l'Ajuntament per a poder dur a terme espectacles públics o activitats recreatives segons la classificació del Decret 112/2010 i que estiguin incloses en els supòsits que defineix l’article 95.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit que han de fer els titulars d'un lloc de venda del mercat per donar-se de baixa, ampliar, reduir, canviar de situació, o canviar de situació i ampliar, o canvia d'article.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Bonificació que concedeix l’Ajuntament que té com a finalitat minorar les quotes mensuals de pagament per assistència a les escoles bressol municipals,per tal de facilitar l’atenció als infants que viuen en famílies en situació econòmica desfavorida.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud per obtenir la llicència que permeti tenir i fer servei armes de la 4ª categoria A i B (pistoles d’aire comprimit, carrabines, armes d’airsoft/paintball i altres)

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Document que emet l'Ajuntament per justificar els béns pels quals un ciutadà paga a l'Administració municipal, i les dades que hi consten.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un document de l'Ajuntament que acredita el lloc de residència d'una persona, des del moment de la seva alta en aquest municipi, amb tots els canvis efectuats en el seu cas (canvi de domicili, de dades personals, baixa residència, etc.).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de realitzar treballs en benefici a la comunitat en comptes del pagament efectiu d'una sanció

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Un any mes l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols organitza els diferents serveis dels Casals d'Estiu Municipals

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Certificat municipal que acredita l'existència o inexistència de procediments de protecció de la legalitat urbanística o sancionadors vigents sobre una determinada finca.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Registre Únic de parelles estables de Catalunya amb caràcter administratiu i amb la voluntat de ser un mitjà útil i suficient per acreditar l'existència d’una parella estable.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Donar fe, per part del secretari/a de l'Ajuntament o de la persona delegada, que la fotocòpia reprodueix fidelment l'original.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Qualsevol persona física o jurídica pot conèixer si té alguna notificació pendent de l'administració consultant el Tauler edictal únic (TEU) de la seu electrónica de l'Agència Estatal BOE.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informació sobre aspectes urbanístics del POUM referits a una finca o sector realitzada de forma verbal.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe municipal que acredita l'antiguitat d'una edificació i l' existència o inexistència d'expedient/s oberts de disciplina urbanística relacionats amb una determinada finca. 

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones poden exercir el seu dret de manifestació o reunió pacífica en llocs de trànsit públic. 

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d’una plaça escolar -als centres públics i concertats- per a alumnes de 3 a 16 anys, que han arribat al municipi un cop ja iniciat el curs escolar i que encara no tenen cap centre educatiu assignat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És l’emissió d’un títol per pèrdua, deteriorament o sostracció de l’original i serveix per poder demostrar el dret funerari davant de qualsevol tràmit i documentar els moviments dels serveis que es facin.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

És una credencial que l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols atorga als professionals que ho demanin per tal d’habilitar-los per a l’exercici de l’activitat de transport de viatgers.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un document de l'Ajuntament que acredita el lloc de residència d'una persona i totes les que han conviscut amb ella a Sant Feliu de Guíxols, des de l' última revisió del padró municipal de l'any 1996.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s'estiguin realitzant a la ciutat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe referit a un extrem puntual d'una figura de planejament referit a una finca o àmbit urbanístic.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

El proper 25 de setembre a l'Audiència Provincial se sortejaran els membres que podran formar part dels jurats populars pel període 2019-2020.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És la voluntat del titular de la concessió del dret funerari d'una sepultura de cedir aquesta a un nou titular.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

La persona interessada o una altra, en nom seu, pot fer la tramitació d'instruments de planejament i gestió urbanística (plans millora, plans parcials, projectes d'urbanització i de reparcel·lació).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És la cessió d’ús temporal d’un espai de treball a l’espai coworking Guíxols amb els serveis bàsics i una sèrie de serveis complementaris inclosos.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Servei que proporciona la Policia Local per retirar un vehicle abandonat de la via pública sempre que compleixi uns requisits.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Definir el conjunt de condicions que han de regir les concessions administratives sobre les parades i les cambres frigorífiques vacants del Mercat Cobert Municipal de Sant Feliu de Guíxols. 

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

El servei d’acollida és una atenció individual per a qualsevol persona estrangera o catalana retornada que s’empadroni per primera vegada al municipi i vulgui rebre algun tipus de suport en matèria de coneixement de la societat catalana.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Modificar el titular o les condicions de concessió d'un gual.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un servei pel qual els titulars de les llicències de taxi poden sol·licitar l’autorització per transmetre la seva llicència de taxi a una altra persona física o jurídica.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Donar de baixa una concessió de gual.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Des de la pagina de la carpeta ciutadana es pot notificar a les entitats vinculades a l'AOC del seu domicili actual.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones físiques i jurídiques interessades a participar en processos de contractació quan així es requereixi en les condicions particulars.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Informació sobre les prestacions i tarifes dels serveis funeraris.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Comunicació d'inici d'activitat econòmica en un establiment amb certificat sotmesa a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Document que es presenta quan es vol canviar de titularitat una activitat econòmica existent en un establiment

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Canvi del domicili de residència en el mateix terme municipal

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Justificació de subvencions sense concurrència

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit que permet obtenir informes tècnics d’actuació

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Explicació i enllaços a la normativa municipal de subvencions

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit on les persones amb discapacitat i problemes de mobilitat, poden sol·licitar d’un espai d'estacionament individual de vehicles pròxim al seu domicili (reserva per residència), lloc de treball o lloc d'estudi.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Aquelles persones i entitats que ja hagin realitzat projectes i considerin que aquests són susceptibles de rebre una subvenció la poden sol·licitar mitjançant aquest tràmit, aportant al mateix temps la documentació justificativa.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública el dia 12 de juny a Explica'm- Fira del Conte 2021.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Comunicació d'inici d'activitat econòmica en un establiment amb projecte tècnic i certificat sotmesa a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Renovació de la residència al mateix domicili dels estrangers no membres de la UE sense autorització permanent

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Confirmació de la residència al mateix domicili dels estrangers que no estan obligats a renovar cada dos anys

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Permís que dóna l'Ajuntament per ocupar una part de la via pública durant unes hores o dies determinats per la càrrega i descàrrega de mobles i estris per la llar.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Correcció o modificació de les dades padronals, excepte les que fan referència al domicili

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Adjunteu els rebuts de pagament de lloguer o cessió d’ús en el cas que hagueu obtingut una resolució favorable de les subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús, convocatòria 2023.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Servei de canguratge fix pensat per acollir menors d'entre 3 i 10 anys amb l'objectiu de donar un respir a les famílies.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Document que cal omplir en cas de necessitar el duplicat d'una cèdula d'habitabilitat

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitar la baixa del Padró de persones que no viuen al domicili

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

La ciutadania pot fer arribar propostes de denominació de la via pública, sigui d’una via urbana o d’un espai públic d’aquesta ciutat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Atorgament de premis per fomentar i estimular la participació en les activitats programades per l’Ajuntament de Sant Feliu amb motiu de les festes del Carnaval de Sant Feliu de Guixols 2024.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies o unitats de convivència amb dificultats per mantenir la propietat o l’ús del seu domicili.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Inscriure un recent nascut al Padró Municipal d'Habitants

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Autorització que dóna l'Ajuntament per a posar elements dissuasius a la via pública, tipus pivots o jardineres, ja sigui per delimitar estacionaments, guals, accessos.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Transmissió del lloc de venda al mercat ambulant per cessament voluntari o situació sobrevinguda del seu titular

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Espai per accedir a la informació cadastral i realitzar tràmits amb Cadastre des de l'Ajuntament

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Espai per posar en coneixement de l'Ajuntament, si es vol de forma anònima, accions o omisions que puguin ser constitutives d'infraccions penals o administratives, o del Dret de la Unió Europea.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Habilitar a persones funcionàries de l'Ajuntament perquè realitzin tràmits electrònics en nom de la ciutadania

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Baixa del Padró per trasllat a l'estranger

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Subvencions a Centres Educatius per a l'adquisició, digitalització i socialització de materials escolars.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Totes les persones que hagin realitzat un PREINSCRIPCIÓ als casals d’estiu municipals de Sant Feliu de Guíxols i hagin obtingut plaça, poden sol.licitar una bonificació social si compleixen els requisits

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Baixa del Padró d'Habitants per defunció de la persona inscrita

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Comunicació de modificació substancial d'activitat econòmica en un establiment amb certificat tècnic

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Baixa del Padró per trasllat a l'estranger

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Aquest tràmit serveix per accedir al cos de voluntaris de protecció civil un cop es compleixen els requisits per formar-ne part

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit per sol·licitar targetes acreditatives als carrers: Sicilia, Buenos Aires, barri del Puig, Sant Elm, del Raig, Consolat, Montjoi i Castellar. Per poder estacionar o circular als carrers esmentats.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Document que es presenta quan es vol modificar substancialment una activitat econòmica existent en un establiment amb projecte tècnic i certificat sotmesa a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

En aquesta Borsa es recullen les dades bàsiques dels professionals que actuen en matèria de rehabilitació i eficiència energètica a Sant Feliu de Guíxols.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Document que es presenta quan es vol comunicar una modificació no substancial d'una activitat econòmica en un establiment

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Realitzar una reclamació a l'assignació de places en centre d'educació públics assignada pel departament d'ensenyament

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Terminis de pagament dels impostos i taxes municipals per l ' exercici 2023

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Servei per compartir cotxes elèctrics

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

recuperació Gos/gat mitjançant microxip

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Procés participatiu per redactar el PAESC a comarques gironines

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Fira de productes nadalencs i artesans

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol.licitud per cedir un lloc de venda al mercat ambulant a un familiar de fins a 2 grau

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Per realitzar activitats amb risc d’incendi forestal durant tot l'any

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Fira de Sant Jordi que es durà a terme el diumenge 23 d'abril a La Rambla i placeta Sant Joan

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Crema EXCEPCIONAL de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi període del 15 de març al 15 d'octubre

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Servei subvencionat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb l’objectiu de donar serveis de mediació entre propietaris i persones sol·licitants que vulguin llogar un habitatge amb garanties i a un preu assequible.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Publicació de les Bases per al 71è Concurs i Exposició del Guíxols Flors per la convocatòria 2024

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Informar dels terminis de pagament i modalitats dels tributs municipals de cobrament periòdic.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Programa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que cerca habitatges buits amb l’objectiu de reallotjar, per la via de la cessió d’ús, a persones en situació d’emergència econòmica i social.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Aquesta proposta ofereix la possibilitat a les administracions locals que, pels mitjans que considerin adients, puguin llogar un habitatge al mercat privat de lloguer i demanar la seva adhesió a l’acord de la XHIS.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Inscripció estands de comerç i restauració pel Festival d'AQUI 2024

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Sol·licitud de subvenció per a nous establiments o traspassos

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica amb
  certificat digital
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Explicació sobre el funcionament del concurs de cartells de la Festa Major 2024

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC