Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

FAQ (Preguntes Freqüents)

Govern obert i transparència

Suport informàtic

Per tal de duur a terme amb èxit la descarrega i la instal·lació del certificat idCat, cal seguir les indicacions que proporciona el Consorci AOC en el següent enllaç web:

CAT
CAST
Carpeta a la Ciutadania, tal com la coneixem, admet un conjunt de certificats (consultar). Ens podem trobar que els nostres certificats no sigui emès per una entitat certificadora que s'admeti.
En breu es posarà en marxa una nova actualització de la Carpeta a la Ciutadania que permetrà accedir amb tots els certificats admesos per l'eina Vàlid de l'AOC.

En aquesta etapa de transició pot accedir a la nova eina tenint en compte que l'eina pot estar limitada en alguna de les funcionalitats que es donava en la versió anterior.

Accedir a la nova carpeta a la ciutadania (aquí)

 
Si tens problemes per accedir amb idcat mòbil segueix les següents passes:
 1. Descàrrega aquest certificat: Enllaç de descàrrega
 2. Instal·la l'anterior certificat al teu ordinador, de la mateixa forma que instal·les un idcat o un altre tipus de certificat, però en el camp de la contrasenya no has de posar cap.
 3. Ja podràs accedir a la carpeta ciutadana
Per desbloquejar les finestres emergents segueixi els passos d'aquest Enllaç

El Navegador Google Chrome ha deixat de suportar tecnologia que utilitzi JAVA i per tant no es pot utilitzar per aquells tràmits que necessitin alguna signatura o emitin algun tipus de documents signat o segellat electrònicament. Ara mateix únic navegador soportat es Internet Explorer.

Signatura amb DNI electrònic:
 • Per signar amb DNI electrònic es necesari un dispositiu lector de targetes així com un software especial per accedir al certificat guardat en el xip del DNI. En aquest enllaç podeu trobar tota la informació necessari per utilitzar el DNI electrònic: http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/index.html 


Signatura amb Internet Explorer:

 • Per defecte, Internet Explorer sobre Windows Vista funciona en "mode protegit". En aquest mode, no funciona. Cal desactivar-lo per poder signar. (Eines -> Opcions d'internet -> Seguretat -> [ ] Habilita el Mode protegit). Un cop desactivat el mode protegit, Internet Explorer funciona com en Windows XP: demana el consentiment per instal·lar l'applet de Java necessari, detecta els certificats del magatzem i permet signar sense problemes.


Signatura amb Clauer idCAT:

Aquest error es dona perquè l'arxiu PDF és una plantilla amb un formulari en el seu interior i Google Chrome no l'obre correctament.

Per poder obrir-ho correctament haurem de guardar-ho en el nostre ordinador i obrir-ho amb Adobe Acrobat Reader.

Per poder visualitzar i omplir correctament les plantilles es recomana treballar amb una versió posterior a la 9.0 del programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

Pot descarregar les últimes versions de l' enllaç : http://www.adobe.com/es/products/reader.html

Per saber si tenim el nostre certificat de software ben instal·lat per poder firmar digitalment hem de fer una serio de passos, aquests passos seran diferents en cada navegador, però en el nostre cas només farem l'Internet Explorer i Firefox.

Internet ExplorerEnllaç

Firefox: Enllaç

Seu electrònica

Rebuts

El pagament de rebuts en període de cobrament voluntari (Vehicles, Ibi, Escombraries, Guals, etc.) es realitzarà a l’apartat recaptació de l’aplicatiu de Carpeta Ciutadana (cal identificació amb certificat digital)
Enllaç a la Carpeta Ciutadana

Autoliquidacions

El pagament d’autoliquidacions es realitzarà a través de la passarel·la de pagaments de CaixaBank, entitat adjudicatària dels serveis de cobrament electrònic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Si vol pagar on-line un document d’autoliquidació generat amb codi de barres, es pot fer mitjançant una targeta bancària a qualsevol dels dos enllaços següents:
Enllaç per pagar amb codi CPR i/o emissora
Enllaç per pagar amb número de codi de barres

 

1 - Disposar de certificat digital. Si no disposa de certificat digital li sortirà un missatge d’errorComprovar l’estat del certificat i requisitsObtenir certificat digital

2 - Internet Explorer 9.0 o superior o Mozilla Firefox versió 51 o anterior. (Mozilla Firefox Versió 52 i superior, Google Chrome i Microsoft Edge NO suporten aplicacions de Java, per tant la signatura no funcionarà). Si té Windows 10, faci clic aquí

3 - Per finalitzar el tràmit ens caldrà fer la signatura digital, és per aquest motiu que és necessari l’aplicació Java 1.8.0_91 (Versió 8.91) o superior. Verificar versióManual actualització

4 - Si te problemes amb la descàrrega o visualització d'arxius PDF faci clic en el següent enllaç Ajuda Acrobat.

Si seguint les passes continua amb problemes provi de fer aquestes accions i consulti el nostre FAQ
El codi de verificació garanteix, mitjançant la verificació a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu Guíxols, la integritat del document (Article 18.1.b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics).
El codi de verificació ha de ser tractat amb la deguda cura pel destinatari del document; la seva comunicació a terceres persones els permetria accedir al contingut del document, així com realitzar, en relació amb la notificació rebuda, certs tràmits electrònics.
Aquest codi s'imprimeix a la capçalera de cada pàgina del cada document.

Enllaç per accedir a la validació de documents emesos

La seu electrònica és la plataforma electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes a través de la qual es poden relacionar electrònicament amb l´Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, 7 dies a la setmana i 24 hores al dia, tots els dies de l´any.

És un document electrònic, emès per una autoritat certificadora, que garanteix la confidencialitat, integritat, identitat i el no rebuig en les comunicacions electròniques.

La comunicació amb la "Seu electrònica" es fa de manera segura mitjançant la utilització de certificats digitals.

És una entitat de confiança que emet certificats digitals. Són entitats certificadores Catcert, Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o AC Camerfirma, entre d´altres

Hisenda

El Calendari fiscal de 2021 es troba en el següent enllaç

Per més informació pot accedir al propi tràmit

En aquest enllaç es pot consultar el % que representa les principals despeses:
Enllaç

En aquest enllaç es pot consultar el % que representa les principals ingressos:
Enllaç

Dades personals

L´Ajuntament disposa de dos tipus de dades de la ciutadania i de les empreses a les quals dóna servei: dades de personalització i dades de tràmits i gestions.

Activació econòmica, treball i comerç

Que la seva superfície no sigui superior a 500m², i que distribueixi de manera similar i proporcionada la seva oferta entre la següent gamma d'articles: llibres, diaris i revistes, productes d'alimentació, discos i vídeos, i joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han de romandre oberts al públic un mínim de 18 hores al dia. Tenen l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20 hores els dies 24 i 31 de desembre, i han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

Els grans establiments comercials, individuals o col·lectius, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis que són capitals de comarca o que tenen una població superior als 25.000 habitants o assimilables per raó de fluxos turístics, d’acord amb les determinacions del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.

Els establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i electrònica de consum, d’articles i complements esportius, d’equipament de la persona, i els dedicats a la venda d’articles de lleure i cultura, amb una superfície de venda igual o superior a 1.000 metres quadrats, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis de més de 25.000 habitants i a les capitals de comarca o assimilables per raó de fluxos turístics, d’acord amb les determinacions del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.

En el quadre següent s'estableixen els tipus d'establiments comercials tenint en compte l'esglaonament de la població i les especialitats dels establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i electrònica de consum, i els dedicats essencialment a la venda d’articles i material esportiu, els quals es consideren grans establiments comercials si llur superfície de venda és superior a 1.300 metres quadrats en municipis amb una població de 25.000 a 240.000 habitants i si llur superfície de venda és superior a 1.500 metres quadrats en municipis amb més de 240.000 habitants.

 

25.001 – 240.000 habitants

PEC< 800 m2

MEC 800 – 1.999 m2

GEC > 2.000 m2

> 1.300 m2

(electrodomèstics, electrònica de consum, articles i material esportiu

Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments situats en un o diversos edificis, connectats o no entre si, en els quals es duen a terme les activitats respectives d’una manera empresarialment independent. Als efectes del que estableix aquesta llei, són establiments comercials de caràcter col·lectiu els centres comercials, els recintes comercials i les concentracions comercials.

L'atorgament o la denegació de la llicència comercial de la Generalitat i de la llicència comercial municipal s'han d'acordar tenint en compte que el projecte s'adeqüi al Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC).

Cal disposar de la llicència comercial municipal que atorga l'ajuntament competent per a l'obertura, el canvi d'activitat, els trasllats i les ampliacions que impliquin les superfícies de venda (s.v.) següents:

entre 25.001 i 240.000 habitants

de 800 a 1.999

MEC (m² s.v.)

Cal disposar de la llicència comercial que atorga el departament de la Generalitat competent en matèria de comerç, prèviament a la sol·licitud de les llicències municipals (d'obres i d'activitat), en els casos següents:

 1. En l'obertura de grans establiments comercials.
 2. En les ampliacions dels establiments comercials la superfície de venda dels quals superi, abans o després de l'ampliació, els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
 3. En els canvis d'activitat dels grans establiments comercials.
 4. En els trasllats dels establiments comercials la superfície de venda dels quals superi, abans o després del trasllat, els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
 5. En la transmissió d’un gran establiment comercial llevat que l’establiment porti més d’un any en funcionament.
 6. En l'obertura, els canvis d'activitat, el trasllat i l'ampliació dels establiments individuals situats dins els mercats municipals si tenen una superfície de venda superior als límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.

Quan el conjunt de la superfície de venda dels parcs temàtics superi els 5.000m², el 15% de la superfície edificada total o quan els establiments comercials individuals superin els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.

Els establiments comercials són tots els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts al públic, que són a l'exterior o a l'interior d'una edificació on s'exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l'engròs. Els establiments poden ésser de caràcter individual o col·lectiu.

Mobilitat i transports

El límit màxim autoritzat és de 50 quilòmetres per hora a les vies urbanes. No obstant això, les autoritats municipals podran restringir aquest límit en funció de les característiques pròpies de cada via.

Urbanisme i obres

Qualsevol reforma que es vulgui fer en el domicili s'ha de consultar prèviament amb l'àrea d'Urbanisme i obres.

Pot trobar més informació en el llistat de tràmits en el següent enllaç http://ciutada.guixols.cat/tramits

Si vol fer suggeriments, propostes o queixes relacionades amb qualsevol àmbit de la ciutat pot fer-ho a digitalment a través del següent enllaç.
https://ciutada.guixols.cat/OAC/TramitadorExt.jsp?texpcod=QUIS&showSteps=true

També pot fer-ho a través de la nostra app per Smartphones, la pot descarregar des de el següent enllaços:
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ubime.santfeliuguixols
IOS
https://itunes.apple.com/es/app/sant-feliu-de-gu%C3%ADxols/id1225888821?mt=8

Pot trobar informació relacionada dels projectes que s'estan realitzant al municipi com el seu progrés a la web municipal http://www.guixols.cat

Per més informació truqui al 972 32 70 13 o pot enviar un correu a urbanisme@guixols.cat

Per més informació truqui al 972 32 70 13 o pot enviar un correu a urbanisme@guixols.cat

Per més informació truqui al 972 32 70 16 o pot enviar un correu a patrimoni@guixols.cat

Per més informació truqui al 972 32 70 13 o pot enviar un correu a urbanisme@guixols.cat

Espai públic i neteja

Porta-les fins al contenidor que tinguis més proper. No es poden  deixar fora del contenidor cap tipus de deixalles.

Pot enviar un correu electrònic a oiac@guixols.cat explica'n el problema amb els detalls corresponents (carrer, etc...).

Diposita'ls en el contenidor de Fracció Resta (Rebuig).

L'horari durant tot l'any es de 8:00h a 22:00h

Les deixalles grans i voluminoses es poden portar a la deixalleria per facilitar-ne la reutilització i tractament. L'Ajuntament té un servei de recollida, de la que trobarà informació al http://ciutada.guixols.cat/tramit/Recollida-o-retirada-de-mobles-andromines-i-trastos-vells-de-la-via-publica_91

Diposita les piles usades als contenidors ubicats als establiments col·laboradors (supermercats, etc...).

Salut

La web del col·legi de farmacèutics publica aquesta informació .   Fes clic aquí per consultar la farmàcia guàrdia d'avui

Educació

Hi ha una condició d’edat en l’admissió d’alumnes a la llar d’infants. En el moment d’inici de curs han de tenir, com a mínim 16 setmanes. La llar d’infants s’organitza en tres grups d’edat (P0, P1, P2). Els infants comparteixen grup amb altres infants nascuts el mateix any que ells.

El primer cicle d’educació infantil no és obligatori ni gratuït. 

La gran majoria d’infants comencen la seva escolaritzacióals tres anys (P3). El curs que l’infant compleix els tres anys pot començar a anar a escola. Els ensenyaments obligatoris abasten des dels sis als setze anys.

Un cop s’ha obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria, pot estudiar-se un Cicle Formatiu de Grau mig o el Batxillerat.Si no heu acreditat l’ESO podeu cursar un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) o seguir estudiant en una Escola d’Adults.

Certificats digitals

Per firmar un document digitalment necessitem el programa Adobe Reader versió 9.0 o superior i un certificat digital. Aquí deixem uns tutorials per poder firmar:
Adobe Acrobat Reader DC: Enllaç

L'EACAT també té una petita eina que ens pot firmar un document sense la necessitat d'Adobe Reader: (utilitzar Internet Explorer)
Enllaç

Si disposo d'un certificat digital i/o he tingut problemes amb alguna sol·licitud o tràmit municipal, cal verificar que :

1 - Sistema Operatiu Windows o Mac OS

2 - L'ordinador disposi de connexió a internet

3 - Internet Explorer 9.0 o superior o Mozilla Firefox Versió 51 o anterior

4 - Afegir la direccio "*.guixols.cat" a dintre de "Opcions d'internet"->"Seguretat"->"Llocs de confiança" d'Internet Explorer. Afegir Llocs de confiança

5 - Verificar que la màquina virtual de Java es 1.8.0_91 o superior. Verificar versióManual actualització

6 - Què l'adreça de l'Ajuntament tingui permisos al Java per instal·lar l'Applet de signatura. Afegir Ajuntament a excepcions del JAVA

7 - Què el navegador no estigui bloquejant les finestres emergentsVeure com es desblocarien

8 - Netejar la "caché" del navegadorVol saber com fer-ho?

Una vegada verificats i efectuats aquest 7 punts torna a provar de signar o fer el tràmit de nou.

Per qualsevol dubte, consultar la categoria "Suport informàtic" en el nostre FAQ Link

Pot comprobar els certificats que acceptem anant al següent enllaç
L'idCAT és un certificat de persona física, és a dir, t'identifica per a fer tràmits per via telemàtica com a ciutadà. Per tant, no permet fer tràmits com a persona jurídica, ara bé, es podrà realitzar el tràmit amb el justificant acreditatiu que justifica la representació de l'entitat.

Seguint l'enllaç trobareu més informació: Enllaç

Si volem fer un certificat a la FNMT, hem de fer lo seguent:
 1. Sol·licitar un Certificat al Registre d'Associacions o Fundacions en el qual estigui inscrita la vostra entitat. El certificat expressarà les dades d'inscripció de l'entitat i les dades del president.
 2. Entrar a la web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per començar amb la sol·licitud del certificat digital. Des de l'apartat “obtingui el seu certificat digital/ persona jurídica”, us sol·licitarà el NIF de l'entitat i una vegada farcit, retornarà un codi de sol·licitud, que heu d'imprimir i guardar en lloc segur.
 3. Posteriorment s'ha de personar el president de l'entitat en qualsevol oficina de Registre (normalment delegacions d'Hisenda o Seguretat Social) , a verificar la seva identitat. Si no es pot presentar personalment, es pot substituir pel lliurament d'un model de sol·licitud amb signatura legitimada notarialment. El president haurà de portar amb si el codi de sol·licitud i el Certificat que li va ser expedit pel Registre d'entitats corresponent. CURA, cal ser ràpids, perquè el Certificat del Registre corresponent normalment caduca als 10 dies (afortunadament, en algunes oficines són més flexibles amb aquest termini).
 4. Transcorregudes 24 hores ja es pot descarregar el certificat a la web de FNMT, des del mateix ordinador i navegador d'internet en el qual es va realitzar la sol·licitud inicial.

Tramitació administrativa

El concepte de finestreta única es basa en un model integrat d’atenció ciutadana en l’àmbit territorial de Catalunya, amb l’objectiu que la ciutadania pugui presentar sol·licituds i comunicacions que s’adrecin a qualsevol organisme de l’Administració General de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o altres entitats públiques des de les Oficines d’Atenció Ciutadana de les administracions més properes, com ara els ajuntaments.

Quan entreu a la seu electrònica, si feu click a "Tràmits i gestions" entrareu directament al catàleg de tràmits, on els tràmits estan separats per tres grups "Ciutadans", "Professionals i Empreses" i "Entitats i Associacions".

Una vegada dintre podreu veure:

 • Categories de Tràmits
 • Tràmits més populars
 • Tràmits Destacats
 • Tràmits Recents

A dintre de cada tramit trobareu tota la informació relacionada i com tramitar-ho.

Suggeriments, propostes i queixes

Si vol fer suggeriments, propostes o queixes relacionades amb qualsevol àmbit de la ciutat pot fer-ho a digitalment a través del següent enllaç.
Link

Animals

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC