Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe municipal que indica la possibilitat d'instal·lació d'una activitat en una localització concreta (art. 60 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe municipal que acredita l'antiguitat d'una edificació i l' existència o inexistència d'expedient/s oberts de disciplina urbanística relacionats amb una determinada finca. 

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'hi indiquen les condicions d'urbanització que han de complir.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística que l'ajuntament ha de concedir segons preveu l'art. 25.1.a) de les normes urbanístiques del POUM.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

La persona interessada o una altra, en nom seu, pot fer la tramitació d'instruments de planejament i gestió urbanística (plans millora, plans parcials, projectes d'urbanització i de reparcel·lació).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació prèvia que l'interessat/da ha de presentar a l'Ajuntament per la realització d'obres majors en sòl urbà.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació prèvia que l'interessat/da ha de presentar a l'Ajuntament per a la realització de les següents obres.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Autorització municipal de què ha de disposar tota instal·lació d'aquest tipus, segons preveu l'article 9è de l'Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells condicionadors d'aire visibles des de la via pública o instal·lats a l'aire lliure.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de la llicència d'obres majors.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Són obres que no precisen de projecte tècnic per a la seva execució i comprenen les de reforma les de reforma, manteniment, millora i adequació que no alterin l’estructura o afectin la seguretat de les construccions existents.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de la llicència de divisió horitzontal.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tramitació per sol·licitar la llicència d'una parcel·lació urbanística.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme sobre disponibilitat i adequació d'habitatge per part de persona extracomunitària resident al municipi, que ha de reagrupar familiars o renovar-los l'autorització de residència.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Permís que l'Ajuntament concedeix per a la primera ocupació d'edificis de nova construcció o que hagin estat modificats o ampliats substancialment.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística que l'ajuntament ha d'atorgar segons preveu l'art.25 1 g) de la normativa urbanística del POUM.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística que l'ajuntament ha d'atorgar per a la instal·lació de grues torre i elevadors per a la construcció. Art. 25.1 c i 35 de la normativa urbanística del POUM.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Llicència urbanística necessària per a la realització de rases a la via pública (art. 25.1.a de les normes urbanístiques del POUM).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe referit a l'aprofitament urbanístic d'una o dues finques concretes. En cas de finques no contigües, s'ha de sol·licitar un certificat per a cada una d'elles.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informe referit a un extrem puntual d'una figura de planejament referit a una finca o àmbit urbanístic.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit necessari per a la obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s'estiguin realitzant a la ciutat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Informació sobre aspectes urbanístics del POUM referits a una finca o sector realitzada de forma verbal.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Certificat municipal que acredita l'existència o inexistència de procediments de protecció de la legalitat urbanística o sancionadors vigents sobre una determinada finca.

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC