Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Identitat digital (idCat)

 • L'idCAT és un identificador digital reconegut X.509 emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes.

 • Avui en dia les administracions públiques estan posant tràmits telemàtics a l'abast dels ciutadans els quals necessiten les garanties jurídiques i tècniques que es recullen a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

 • En aquest marc, l'idCAT facilita les relacions entre els ciutadans i ciutadanes i les administracions catalanes permetent un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existents a la societat de la informació.

 • L'idCAT està adreçat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i a totes aquelles persones que necessitin fer tràmits amb les administracions públiques catalanes.

La tramitació per obtenir un certificat digital s'ha de fer presencialment, per la qual cosa cal adreçar-se amb el DNI a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, on es farà la tramitació corresponent. Després, la persona interessada, pot descarregar-se el certificat digital a qualsevol ordinador personal, accedint al web www.idcat.cat i anant directament al pas 3 (instal·lació de programari).

També es pot fer una sol·licitud prèvia, anant al pas 1 (procés de sol·licitud) del mateix web www.idcat.cat, per tal de que quan aneu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ja tinguem les vostres dades i la tramitació sigui més ràpida. Des del moment en que es fa la sol·licitud hi ha 90 dies per presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per fer la validació.

En qualsevol dels dos casos, una vegada s'hagi finalitzat el procés de tramitació i juntament amb la documentació que es donara es pot realitzar l'instal·lació del certificat a qualsevol ordinador. Una vegada realitzada l'instal·lació seguint els passos que hi ha a la documentació, aquest certificat es pot exportar a qualsevol suport (disquet, CD, targeta de memòria, etc.) així com replicar-lo a tants ordinadors com es vulgui.

 • La identificació de l'emissor. Només pot haver-lo enviat la persona que el signa.

 • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.

 • La irrefutabilitat dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica té el mateix valor legal que la firma gràfica, amb la qual cosa els compromisos no poden ser rebutjats.

 • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estar manipulada

El certificat digital permet al seu titular:

 • Identificar-se eficaçment en línia.

 • Signar documents amb validesa legal mitjançant Internet.

 • Assegurar que la seva identitat no és suplantada.

 • Protegir la informació tramesa.

 • Garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.

La certificació digital permet garantir la identitat d'una persona a Internet. Per aquest motiu les persones que disposen d'aquesta "identificació digital" poden, per exemple:

 • Signar digitalment

 • Xifrar els seus missatges

 • Identificar-se davant d'accessos restringits

 • Accedir a dades de caràcter personal

 • Realitzar consultes i gestions en línia

La infraestructura de claus públiques (PKI) és el sistema que, avui en dia, garanteix la màxima seguretat per validar la identitat de les persones en la realització de tràmits electrònics.

Consisteix en un sistema de dues claus complementàries, és a dir, que allò que xifra una d'elles només ho pot desxifrar l'altra.

 • La clau pública està a disposició de qualsevol usuari. Permet reconèixer la signatura digital a les transaccions electròniques segures.

 • La clau privada és secreta i només la posseeix l'usuari. Amb aquesta clau pot signar tots els missatges o transaccions que vulgui. En aquest cas, el suport de clau privada és una targeta xip.

La firma digital fa ús, alhora, de funcions hash. Quan s'aplica una funció hash a un missatge s'obté una empremta digital. Amb la clau privada es xifra aquesta empremta donant com a resultat el missatge signat.

 • Segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper".

 • A més a més, la validesa i el reconeixement d'un certificat dependrà en gran mesura de la credibilitat de l'entitat emissora. Per exemple, l'Agència Catalana de Certificació, prestadora de serveis de certificació a les administracions catalanes, garanteix la validesa dels seus certificats.

Per confiar amb tota seguretat en un certificat digital, haureu de fer dues comprovacions:

 • 1. Assegurar-vos que el certificat digital no ha caducat. Aquesta comprovació l'hauran de fer automàticament els programes que gestionin el certificat.

 • 2. Verificar que el certificat digital no hagi estat revocat. Per això, cal accedir a les llistes de revocació de la jerarquia de certificació publicada a la pàgina web de l'entitat de certificació i comprovar si hi és o no.
Els estats en què es pot trobar un certificat idCAT són “vàlid”, “suspès” o “revocat”. Si vas suspendre el certificat trucant al 902 90 10 80, durant un màxim de 120 dies no el podràs fer servir. La suspensió, per tant, es tracta d’un estat temporal, que es pot revertir demanant l’habilitació a una Entitat de Registre idCAT. Si no demanes la seva revocació abans de finalitzar aquest període, es revocarà automàticament. La revocació del certificat idCAT implica la seva anul·lació permanent, i s’ha de demanar a una Entitat de Registre idCAT. Troba la teva Entitat de Registre idCAT a www.idcat.cat/idcat/ciutada/consEntitat_inici.do.

Les entitats de certificació tenen l'obligació de fer públic el llistat de certificacions revocades, per tal que els usuaris i les aplicacions informàtiques puguin verificar-ne la validesa. Aquestes llistes, renovades periòdicament, s'acostumen a facilitar a les webs de les entitats.

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC