Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de bonificació de part de l'impost

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Podran gaudir d'una bonificació del 50 de la quota de l'Impost els vehicles híbrids que combinen els motors elèctrics i els motors de combustió interna (article 6 de l'Ordenança Fiscal número 4).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una bonificació del 90 en la quota íntegra de l'IBI per famílies nombroses o monoparentals que reuneixin els requisits.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Estaran exempts del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un tràmit que es duu a terme quan el titular d'un vehicle el dona de baixa definitiva a Trànsit.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un tràmit de sol·licitud d'exempció de pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles de persones amb mobilitat reduïda i per aquells vehicles matriculats a nom de persones minusvàlides que siguin per al seu ús exclusiu.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Document que emet l'Ajuntament per justificar els béns pels quals un ciutadà paga a l'Administració municipal, i les dades que hi consten.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Document que emet l'Ajuntament per justificar que consten pagats els impostos i les taxes municipals que surten a nom de la persona interessada.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una relació del total de deutes pendents del contribuent amb l'Ajuntament en un document que serveix de tríptic de pagament, amb el qual es podran pagar els deutes, dins del termini que s'hi indica.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Podran gaudir d'una bonificació del 50 de la quota de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica els vehicles elèctrics i els que utilitzin biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Podran gaudir d'una bonificació del 100 de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica els vehicles històrics.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de devolució / retorn d'ingressos derivats de la normativa de cada tribut

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació o modificació de les dades fiscals d'un contribuent.

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC