Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Dades Seu electrònica i Suport

1. Dades de la seu electrònica:

  Titular: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
  Òrgan de gestió: Informàtica
  Document de creació de la seu electrònica publicat al BOP
  Posada en marxa de la seu electrònica i registre electrònic

2. Política de protecció de dades de caràcter personal:

Tota la informació que es recull a www.guixols.cat i ciutadania.guixols.cat serà tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

A la pàgina de Tràmits municipals se sol·licita a les persones usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent ( RGPD )

Aquestes dades es gestionen segons el Registre d’Activitats de Tractament de Dades aprovat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, d'acord amb la legislació i normativa vigent en cada cas.

Trobarà tota la informació sobre protecció de dades i els seus drets a l’enllaç https://ciutadania.guixols.cat/dpd

3. Signatures admeses en la tramitació electrònica

Les que valida l'Agència Catalana de Certificació (CATCert):

 El DNI electrònic. A Sant Feliu de Guíxols el podeu obtenir a la comissaria de la Policia Nacional (Carrer d'Ortiz de la Vega, 0).
Podeu demanar cita prèvia a www.citapreviadnie.es o al 902 247 364.

 L'idCat. És un identificador digital reconegut emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). Per obtenir-lo teniu 2 opcions (és gratuït):
      Es pot sol·licitar a través del web www.idcat.net
      Demanar-lo a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament

 Els certificats emesos per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Altres sistemes de signatura electrònica que permetin garantir la seguretat i la integritat en la identificació i l'acreditació de la voluntat dels ciutadans/es, d'acord amb el principis recollits a l'Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica.

 Sistema d'identificació codi web per a la tramitació de certs procediments: Aquest sistema d'identificació s'utilitza en el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals.

 Sistema d'identificació codi web per a associacions: Aquest sistema d'identificació s'utilitza en la tramitació de subvencions per a activitats ciutadanes.

Progressivament s'aniran incorporant més tràmits amb aquest sistema d'identificació.

Jerarquia d'entitats de certificació

 EC-SectorPublic, per a l’emissió de certificats pel Sector Públic de Catalunya

 EC-Ciutadania, per a l’emissió de certificats digitals a ciutadans

 Llistat de serveis de confiança de prestadors de serveis de certificació per a Espanya (TSL)

Llistat de Certificats admesos

 Certificats admesos

4. Validació de documents

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda, és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l’Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s’equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

     Accés a la pàgina per validar documents emesos per la carpeta ciutadana

     Accés a la pàgina per validar documents signats electrònicament entitat Ajuntament

     Accés a la pàgina per validar documents comptables signats electrònicament entitat Ajuntament

     Accés a la pàgina per validar documents comptables signats electrònicament entitat Emissora Municipal

     Accés a la pàgina per validar documents comptables signats electrònicament entitat Escola de Música

5. Normativa reguladora de les eines de tramitació electrònica a l'Ajuntament

     Ordenança reguladora de l’administració electrònica
     Decret d'aprovació i incorporació del tauler d'anuncis electrònic: eTauler

6. Suport a persones usuàries de la seu electrònica

     Requisits tècnics per a la tramitació amb certificat digital
     Com fer ús del DNI electrònic
     Identitat digital (idCat)
     Contacte
     Baixar programari per realitzar una connexió remota amb Team Viewer QuickSupport

7. Llistat de personal funcionari habilitat

En els supòsits en què les persones no incloses als apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, hagin de realitzar qualsevol tràmit per mitjans electrònics que es requereixi la seva identificació o autenticació i no la disposi, pot ser realitzada per funcionaris públics habilitats.

Per a l’eficàcia del que disposa l’apartat anterior, el ciutadà haurà de comparèixer presencialment davant un funcionari habilitat per l’Ajuntament a tal fi, identificar-se i prestar el seu consentiment exprés signant l'autorització que trobareu a continuació, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi.

Llistat de personal funcionari habilitat

8. Relació de treballadors amb delegacions

Llistat de personal funcionari habilitat
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC