Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Registre municipal d'entitats (alta,baixa,modificació i consulta de dades)

Que és i per què serveix?

El registre municipal d’entitats ciutadanes tindrà per objecte permetre l’Ajuntament el coneixement del nombre d’entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme ciutadà.

Qui ho pot demanar?

Es podran inscriure en el registre totes les entitats ciutadanes que tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i, especialment, les associacions de veïns, les de pares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, de joves, les sindicals, empresarials, professionals, ideològiques o polítiques, i qualsevol altre similar. 

No s’acceptarà la inscripció de les entitats que persegueixin fins inconstitucionals, que es regeixin per normes antidemocràtiques, que no tinguin prou implantació a la ciutat, o les que emprin mitjans violents per aconseguir els seus fins. 

Quin cost té?

Cap

Quins documents s'han de portar?

 • Model de sol•licitud degudament complimentada 
 • Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat o original i còpia 
 • El número d’inscripció al Registre General d’Associacions o similar. 
 • Fotocòpia del NIF de l'entitat 
 • Junta Directiva, actualitzada, amb els noms, adreces i telèfons dels membres 
 • La seu social de l’entitat. 
 • El programa d’activitats i el pressupost de l’any en curs.
 • Adreça de la pàgina web i adreça electrònica (en cas de tenir-ne alguna)

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com es pot presentar?

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 ( persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants),  hauran de presentar-lo telemàticament a la seu electrònica mitjançant el tràmit d’instància genèrica, adjuntant tota la documentació requerida i la instància especifica del tràmit ( cal certificat digital )

La resta, també poden presentar el tràmit:

 • Presencialment, a qualsevol de les oficines de registre, els dies laborables ( de dilluns a divendres no festius ) de 9:00 a 14:00 hores :
  • Ajuntament,  a la Plaça del Mercat 6-9 ( 972 32 70 00 )
  • Centre cívic Vilartagues, a la Plaça Salvador Espriu s/n ( 972 82 01 01 )
 • Per correu postal, adreçant-se a :
  • Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
  • Plaça del Mercat 6-9
  • 17220 Sant Feliu de Guíxols ( Girona )

 

Quant temps triga la resposta?

En els quinze dies següents a la recepció de la sol•licitud d’inscripció, l’Alcalde o el regidor en qui delegui, haurà de resoldre sobre si procedeix o no la inscripció: les denegacions hauran de ser motivades i es comunicaran a l’entitat sol•licitant.

Quina documentació es lliurara?

L’Ajuntament notificarà a l’entitat el seu número d’inscripció i, a partir d’aquest moment, es considerarà d’alta a tots els efectes

Unitat admin. responsable

Secretaria

Llocs on es realitza

Serveis que es realitzen al mateix lloc

Tràmits relacionats

 • No hi ha cap tràmit relacionat
 • Documents

  3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC