Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Registre d’activitats de tractaments de dades de caràcter personal

Finalitat:
Gestionar els diferents supòsits de peticions d’accés a informació i documentació municipal

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre la petició

Categories de destinataris:
Ciutadans que sol·liciten informació i tercers afectats

Cessions de dades:


Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:


Base jurídica:


Encarregats del tractament:
Gestionar els diferents supòsits de peticions d’accés a informació i documentació municipal
Finalitat:
Tramitar les gestions dels òrgans col·legiats

Categories de dades personals:
Dades indentificatives i de contacte Dades sobre els acords i les resolucions

Categories de destinataris:
Càrrec electes, empleats i tercers que tinguin temes que es tractin en les sessions

Cessions de dades:
Altres adminsitracions públiques

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Promoure i difondre les activitats culturals del museu

Categories de dades personals:
Dades de contacte i de contacte Imatges

Categories de destinataris:
Persones inscrites a la llista de distribució Persones que participen de les activitats

Cessions de dades:
No es preveuen

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Promoure i organitzar activitats i exposicions per artistes locals

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Artistes locals del municipi

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió de la biblioteca municipal

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI, sexe, edat Dades sobre els llibres sol·licitats

Categories de destinataris:
Usuaris del servei de la biblioteca municipal

Cessions de dades:
Altres administracions públiques - Registre centralitzat

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar les demandes de feina al municipi

Categories de dades personals:
Dades indentificatives i de contacte Dades identificatives i de contacte: Dades de característiques personals: Edat, nacionalitat, nº document Dades acadèmiques i professionals: Currículum, Titulacions, experiència laboral Categories especials de dades : salut ( discapacitats )

Categories de destinataris:
Persones físiques demandants d'ocupació Empreses que demanen perfils laborals

Cessions de dades:
Empreses privades sol·licitants de perfils laborals Servei Català de Colocació

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.a RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Informar de les activitats de la Bibioteca Municipal

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Persones que es registren al servei

Cessions de dades:
No es preveuen

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.a RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar i coordinar les diferents activitats de carnaval

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Representants de les colles Membres de la comissió

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar els casals d'estiu municipals

Categories de dades personals:
Dades identificatives Dades de característiques personals: sexe, edat, escola Dades especialment protegides: Dades de salut

Categories de destinataris:
Menors apuntats als casals i els seus representants legals

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Empreses gestores dels casals d'estiu
Finalitat:
Gestionar les cerimònies i els casaments civils que es realitzen a l'ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI, Data naixement, sexe, estat civil

Categories de destinataris:
Persones que realitzen les cerimònies i els seus testimonis

Cessions de dades:
Registre Civil

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Exercici de poders públics ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries

Categories de destinataris:
Titulars de nínxols i difuts enterrats al cementiri municipal

Cessions de dades:
Concessionària de serveis funeraris

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Funerària Juanals - Empresa concessionària de serveis funeraris / Bacanti - Empresa manteniment software
Finalitat:
Gestionar els recursos contenciós administratiu i altres recursos judicials que intervé l'ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre el contingut de la causa

Categories de destinataris:
Persones que interposen recursos a l'ajuntament i els seus representants Lletrats

Cessions de dades:
Lletrats als que s'encarrega l'actuació de l'ajuntament Tercers implicats en el procediment Jutjats

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Advocats encarregats de la defensa jurídica
Finalitat:
Disposar d’un registre i informació de contacte de les persones que utilitzen les instal.lacions municipals per activitats esportives, lúdiques, culturals, reunions, etc.

Categories de dades personals:
Dades de l’activitat a realitzar Dades de contacte : Nom i cognoms, telèfon i club ( si escau ) Dades de parentiu en cas de progenitors de menors Declaracions jurades d’àmbit sanitari

Categories de destinataris:
Persones que realitzen o assisteixen a activitats a les instal.lacions municipals

Cessions de dades:
Autoritats sanitàries, si fos necessari

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les previstes al contracte de tractament de dades personals i al document de seguretat.

Base jurídica:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Encarregats del tractament:
Disposar d’un registre i informació de contacte de les persones que utilitzen les instal.lacions municipals per activitats esportives, lúdiques, culturals, reunions, etc.
Finalitat:
Controlar l'accés a les instal.lacions municipals i fer un seguiment del compliment de l'horari laboral del personal

Categories de dades personals:
Dades d'identificador del treballador i geolocalització

Categories de destinataris:
Treballadors de l'Ajuntament

Cessions de dades:
Inspecció de treball, si són requerides

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
El registre diari de jornada es conservarà durant 4 anys, d'acord amb l'article 34.9 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut dels Treballadors

Base jurídica:
Compliment de la relació contractual ( art. 6.1.b RGDP) i d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió de les denúncies que efectua la policia municipal

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre la infracció comesa

Categories de destinataris:
Persones físiques o jurídiques que cometen infraccions a Sant Feliu de Guíxols

Cessions de dades:
Diputació de Girona - Xaloc

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Exercici de poders públics ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Diputació de Girona ( Xaloc ) : Gestió integral de l'expedient
Finalitat:
Atendre i gestionar les peticions relacionades amb la dependència

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: Edat, família Dades econòmico-financeres : Dades bancàries , nivel de renta, ingressos, propietats Categories especials de dades : Salut

Categories de destinataris:
Persones que sol·liciten els serveis i els seus familiars

Cessions de dades:
Generalitat de Catalunya

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Consorci AOC ( hèstia )
Finalitat:
Difondre la revista

Categories de dades personals:
Dades indentificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Subscriptors a diferents serveis de difusió

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.a RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Difondre els esdeveniments municipals i les notícies d'interès

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Imatges

Categories de destinataris:
Persones que s'anoten als diferents serveis de difusió

Cessions de dades:
Portals de publicació ( notícies )

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.a RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Difondre les activitats del servei

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Emprenedors i empreses

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.a RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió dels serveis de l'àrea d'educació

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI, edat, sexe Dades acadèmiques i professionals Dades econòmico-financeres : Dades bancàries Categories especials de dades : dades racials i d'origen, dades de salut

Categories de destinataris:
Alumnes dels centres educatius i els seus tutors

Cessions de dades:
Departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió de les escoles bressols municipals

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: edat, sexe, família, DNI Dades econòmico-financeres : Dades bancàries Categories especials de dades : Dades de salut de menors

Categories de destinataris:
Tutors legals dels menors usuaris del servei

Cessions de dades:
Empreses concesionàries del servei i Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:


Base jurídica:
SUARA - Realitza el tractament íntegre de les dades als seus sistemes d'informació / KINDERTIC SL - Emmagatzema les dades als seus servidors però gestionades per personal propi

Encarregats del tractament:
Gestió de les escoles bressols municipals
Finalitat:
Gestió del funcionament de l'escola de Música municipal

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: edat, sexe, família Dades econòmico-financeres : Dades bancàries

Categories de destinataris:
Alumnes de l'escola, tutors i participants en activitats

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
WIDOW - Emmagatzema les dades als seus servidors
Finalitat:
Gestionar els esdeveniments que s'autoritzen a l'Ermita

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Les persones i entitats relacionades amb els actes

Cessions de dades:
Associació d'Amics de l'Ermita

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió dels expedients dels diferents àmbits municipals

Categories de dades personals:
Dades indentificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI Dades referents a la gestió a realitzar

Categories de destinataris:
Les persones que interactuin amb els diferents serveis de l'ajuntament

Cessions de dades:
No es preveuen

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Audifilm - Empresa encarregada del manteniment del software
Finalitat:
Gestió de la comptabilitat i dels pagaments de l'ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries

Categories de destinataris:
Contractistes i persones físiques o jurídiques als que s'han de fer pagaments

Cessions de dades:
Consorci AOC - Gestió de factures electròniques Departament de Governació de la Generalitat Sindicatura de comptes Agència estatal d'Administració tributària

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD ) i derivades d'una relació contractual ( art. 6.1.b RGPD )

Encarregats del tractament:
Consorci AOC - Gestió de factures electròniques / Aytos - Empresa adjudicatària del mateniment del software
Finalitat:
Gestió i adminsitració dels servesis de la policia local

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Altres dades de caràcter personal : Edat, aspectes físics Categories especials de dades : Dades racials o d'orígen , dades sobre infraccions o delictes

Categories de destinataris:
Els usuaris dels serveis de la policia local

Cessions de dades:
Altres cosos de seguretat

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Exercici de poders públics ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
DRAGLIC - Empresa gestora del programari de gestió
Finalitat:
Gestionar les actuacions de l'ajuntament relacionades amb els seus empleats. Efectuar els pagaments de les nòmines

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Categories especials de dades : dades de salut ( baixes enfermetat, accidents laborals , grau de discapacitat ), afiliació sindical Dades de caractarístiques personals : sexe, estat civil, data naixement, nacionalitat, nº document Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formacions i experiència professional Dades econòmico-financeres: Dades bancàries, retencions judicials, deduccions impositives. Altres dades: Incompatibilitat i sancions per funció pública

Categories de destinataris:
Empleats municipals i càrrecs electes

Cessions de dades:
Institut Nacional de la seguretat social Tresoreria General de la Seguretat social Organitzacions sindicals Entitats financeres Entitat gestora del Pla de Pensions Empresa adjudicatària del manteniment de software

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD ) i derivades d'una relació contractual ( art. 6.1.b RGPD )

Encarregats del tractament:
Aytos - Empresa adjudicatària del manteniment de software
Finalitat:
Gestionar la recollida i destrucció de vehicles abandonats al terme municipal

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Titulars de vehicles abandonats

Cessions de dades:
Direcció General de Trànsit

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Exercici de poders públics ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Donar suport a activitats organitzades per l'Ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Les persones que s'anoten per col·laborar

Cessions de dades:
A les empreses que col·laboren o encarregades de l'esdeveniment

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:


Base jurídica:


Encarregats del tractament:
Donar suport a activitats organitzades per l'Ajuntament
Finalitat:
Gestionar les tasques relacionades amb les tramitacions que afecten al patrimoni

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries, titularitats Aspectes concrets dels procediments

Categories de destinataris:
Persones físiques o jurídiques que es relacionen amb l'ajuntament per aspectes patrimonials o de domini públic

Cessions de dades:
Agència tributària

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries , titularitat de béns, representants

Categories de destinataris:
Persones físiques i jurídiques que interactuen a nivell econòmic amb l'ajuntament

Cessions de dades:
Altres administracions públiques

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Exercici de poders públics ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Audifilm - Empresa encarregada del manteniment del software
Finalitat:
Actuacions relacinades amb la gestió de l'habitatge de Sant Feliu de Guíxols

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte.  Dades de característiques personals: Edat i gènere. Dades econòmico-financeres : Dades bancàries , nivell de renta, ingressos, deutes

Categories de destinataris:
Ciutadania de Sant Feliu de Guíxols demandants dels serveis

Cessions de dades:
Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya quan sigui necessari

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:


Base jurídica:


Encarregats del tractament:
Actuacions relacinades amb la gestió de l'habitatge de Sant Feliu de Guíxols
Finalitat:
Gestionar les inscripcions a diferents serveis i activitats municipals

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI, fills Dades sobre les inscripcions

Categories de destinataris:
Persones que s'inscriuen a activitats

Cessions de dades:
Empreses encarregades de la gestió de l'activitat

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD ) i compliment relació contractual ( art. 6.1.b )

Encarregats del tractament:
Empreses encarregades de la gestió de l'activitat / Audifilm - Empresa encarregada del manteniment del software
Finalitat:
Facilitar un canal a la ciutadania perquè faci arribar documents de diferents tipus (fotografíes, vídeos, audios, textos) per documentar successos, esdeveniments, experiències amb interés per a la ciutat. Amb aquest canal es vol facilitar que la ciutadania contribuiexi, des de l’ambit personal, a crear la memòria col·lectiva dels guixolencs.

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte.
Dades identificatives dels elements que surten als documents enviats.

Categories de destinataris:
Tota la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols

Cessions de dades:
No es preveu la cessió de les dades tractades, pero es preveu la publicació dels documents enviats per mitjà de les activitats i canals de difusió habituals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Transferències internacionals:
No es preveueu

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les previstes en els documents que estableixen les mesures de seguretat generals de la Corporació.

Base jurídica:
Aquestes dades i aquests documents passaran a ser gestionats pels serveis competents principalment l’Arxiu Municipal, pero també la Biblioteca Pública Octavi Viader Margarit, el Museu d’Història i els òrgans de comunicació de l’Ajuntament.

Encarregats del tractament:
Facilitar un canal a la ciutadania perquè faci arribar documents de diferents tipus (fotografíes, vídeos, audios, textos) per documentar successos, esdeveniments, experiències amb interés per a la ciutat. Amb aquest canal es vol facilitar que la ciutadania contribuiexi, des de l’ambit personal, a crear la memòria col·lectiva dels guixolencs.
Finalitat:
Gestionar les llicències i permisos municipals relacionats amb obres i temes urbanístics

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Altres dades de característiques personals: DNI Dades del projecte o del permís sol·licitat

Categories de destinataris:
Persones físiques o jurídiques que desenvolupin obres o requereixin de permisos urbanístics

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar les activitats de venda de les diferents modalitats de mercats municipals

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries

Categories de destinataris:
Persones físiques o jurídiques que realitzen activitats econòmiques al mercat

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió del Padró d'Habitants Municipal. Usos històrics i estadístics

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Altres dades personals : DNI/NIE/passaport, data naixement, nacionalitat, municipi/pais origen Dades acadèmiques i professionals : Nivell estudis

Categories de destinataris:
Ciutadans residents al municipi

Cessions de dades:
INE Forces i cossos de seguretat Altres administracions

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Audifilm - Empresa encarregada del manteniment del software
Finalitat:
Registre de persones interessades en participar en activitats o iniciatives que  volen afavorir la participació en els afers públics, elaboració d’estadístiques per a l’avaluació i preparació d’actuacions. 

Categories de dades personals:
Dades identificatives (Nom i correu electrònic)

Categories de destinataris:
Persones interessades en participar en activitats o iniciatives que volen afavorir la participació en els afers públics.

Cessions de dades:
Les dades es tracten de forma estadística

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:


Base jurídica:
Diputació de Girona

Encarregats del tractament:
Registre de persones interessades en participar en activitats o iniciatives que  volen afavorir la participació en els afers públics, elaboració d’estadístiques per a l’avaluació i preparació d’actuacions. 
Finalitat:
Gestionar els partícips del pla de pensions municipal

Categories de dades personals:
Dades identificatives Altres dades de característiques personals : DNI, data naixement Dades econòmico-financeres: Quotes a ingressar

Categories de destinataris:
Treballadors adherits al pla de pensions

Cessions de dades:
Grups sindicals

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.a RGPD )

Encarregats del tractament:
Entitat gestora del Pla de pensions
Finalitat:
Gestionar els processos formatius interns de l'ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, lloc de treball

Categories de destinataris:
Empleats municipals

Cessions de dades:
Empreses o professionals encarregats de la formació

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de la relació contractual ( art. 6.1.b RGPD )

Encarregats del tractament:
Empreses o professionals encarregats de la formació
Finalitat:
Seleccionar personal per a treballar a l'ajuntament mitjançant convocatòries públiques

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals : sexe, estat civil, nacionalitat, data naixement, nº document Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència laboral Categories especials de dades: Salud ( discapacitats )

Categories de destinataris:
Persones físiques que s'anoten als diversos processos selectius

Cessions de dades:
Personal extern del tribunal Butlletins oficials

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de la relació precontractual ( art. 6.1.b RGPD )

Encarregats del tractament:
Personal extern del tribunal
Finalitat:
Registre de persones usuàries del servei. Organització i gestió del servei

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte. Edat Aficions i hàbits Autonomia, mobilitat, família i relacions

Categories de destinataris:
Ciutadania de Sant Feliu de més de 70 anys

Cessions de dades:
No es preveuen cessions. Empreses adjudicatàries del servei de suport tractaran les dades per encàrrec de l’Ajuntament.

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les previstes en els documents que estableixen les mesures de seguretat generals de la Corporació.

Base jurídica:
Empreses encarregades del servei, si s'externalitza

Encarregats del tractament:
Registre de persones usuàries del servei. Organització i gestió del servei
Finalitat:
Promoció turística i cultural del municipi

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre les activitats d'interès

Categories de destinataris:
Persones que es posin en contacte amb l'àrea de turisme i cultura

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
INFOAL - Hosting i manteniment pàgina web i serveis de difusió
Finalitat:
Controlar i gestionar les assistències als espais gestionats pel Punt

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Altres característiques personals dels menors : Data naixement, escola

Categories de destinataris:
Els usuaris del PIJ i els seus representants legals

Cessions de dades:
Als tutors o representants legals

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Atendre les queixes, suggeriments i propostes de la ciutadania

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre la queixa o suggerència

Categories de destinataris:
Qualsevol persona física o jurídica que es dirigeixi a l'Ajuntament en relació a les seves actuacions

Cessions de dades:
Altres administracions, si es correspon Síndic de Greuges, si la petició s'ha adreçat a través seu

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió dels drets de cobrament de l'ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries , titularitat de béns, deutes, embargaments, representants

Categories de destinataris:
Persones físiques o jurídiques que hagin d'efectuar pagaments a l'ajuntament

Cessions de dades:
Bancs Altres administracions : hisenda, seguretat social

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Exercici de poders públics ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Audifilm - Empresa encarregada del manteniment del software
Finalitat:
Gestionar les activitats professionals que es desenvolupen al municipi

Categories de dades personals:
Dades Identificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI, domicili fiscal Dades sobre l'activitat

Categories de destinataris:
Persones físiques o jurídiques que realitzen activitats professionals al municipi

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Registrar les activitats dels càrrecs electes

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre les activitats

Categories de destinataris:
Càrrecs electes de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestió del cens i del registre d'animals

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: Edat, sexe, nº document Categories especials de dades : Dades de salut ( perfils psicològics )

Categories de destinataris:
Propietaris d'animals censats a Sant Feliu de Guíxols

Cessions de dades:
Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar les entitats i associacions del municipi

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Les associacions del municipi i els seus reprenentants

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt de l'ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI Dades relatives a la gestió

Categories de destinataris:
Persones físiques o jurídiques que es relacionen amb l'ajuntament

Cessions de dades:
Altres administracions

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD ) segons lleis 39/2015 i 40/2015 de procediment adm. comú

Encarregats del tractament:
Consorci AOC - Gestió plataforma tramitació electrònica / Audifilm - Empresa encarregada del manteniment del software
Finalitat:
Registrar els béns patrimonials dels càrrecs electes de l'ajuntament

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries , actius i propietats

Categories de destinataris:
Càrrecs electes

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Atendre les visites i peticions de la ciutadania

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre el motiu de la visita

Categories de destinataris:
Persones físiques que sol·liciten ser atesos per l'alcalde

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD ), segons art. 55.1.c de a Llei 19/2014 de transparència i accés a informació pública i bon govern

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Atendre les peticions per responsabilitat patrimonial de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries Dades sobre la reclamació

Categories de destinataris:
Persones que reclamen danys i perjudicis a l'ajuntament

Cessions de dades:
Asseguradores i pèrits externs

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Difondre la revista Arjau

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Persones que s'hagin anotat a la llista de difusió de la revista

Cessions de dades:
No es preveuen

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Consentiment de la persona interessada ( art. 6.1.a RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar les tasques i procediments relacionats amb la salut laboral dels treballadors

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: Edat, sexe, nº document Dades acadèmiques i professionals: lloc de treball, Categories especials de dades : Dades de salut

Categories de destinataris:
Empleats de l'ajuntament i càrrecs electes

Cessions de dades:
Empresa adjudicatària del servei de prevenció Empresa adjudicatària del servei d'assegurances

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de la relació contractual ( art. 6.1.b RGPD ) i compliment d'obligacions legals ( art. 6.1.c ) segons Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i RD 39/1997 pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció

Encarregats del tractament:
Empresa adjudicatària del servei de prevenció Empresa adjudicatària del servei d'assegurances
Finalitat:
Registre de persones usuàries del servei. Organització i gestió del servei.

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte
Edat

Categories de destinataris:
Ciutadania de Sant Feliu de més de 70 anys

Cessions de dades:
No es preveu la cessió de les dades tractades

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les previstes en els documents que estableixen les mesures de seguretat generals de la Corporació.

Base jurídica:
Aquestes dades passaran a ser gestionades per l’empresa Televida Servicios Sanitarios SLU, adjudicatària del servei

Encarregats del tractament:
Registre de persones usuàries del servei. Organització i gestió del servei.
Finalitat:
Atendre i gestionar peticions i problemàtica en matèria d'igualtat

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries , nivell renta Dades concretes sobre les peticions / problemàtiques

Categories de destinataris:
Demandants del servei

Cessions de dades:
Generalitat de Catalunya

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Consorci AOC ( Hèstia )
Finalitat:
Subministrar aigua potable als habitatges del municipi

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: DNI Dades econòmico-financeres : Dades bancàries

Categories de destinataris:
Titulars de comptadors d'aigua

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD )

Encarregats del tractament:
AQUALIA - El tractament de dades es realitza íntegrament en els sistemes de l'empresa concessionària del servei
Finalitat:
Assessorar sobre activitats professionals que es vulguin desenvolupar al municipi

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: : Edat, fills, unitat familiar, país d'origen, nº document Dades acadèmiques i professionals: Nivell estudis, titulacions, experiència laboral Dades econòmico-financeres: Franja nivell ingressos mensual Categories especials de dades : Salut ( discapacitats ), dades d'exclussió social

Categories de destinataris:
Persones usuàries del servei

Cessions de dades:
Generalitat de Catalunya: Departament empresa i coneixement

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Suport jurídic a la població menys afavorida

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades de característiques personals: Edat, sexe Dades econòmiques i financeres : Dades bancàries, nivell de renta Dades concretes referents a la petició

Categories de destinataris:
Persones que sol·liciten el servei

Cessions de dades:
Advocats d'ofici ( conveni col·legi advocats )

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Avaluació de les llars detectades en situació de Pobresa Energètica.br / Assessorament en bones pràctiques per reduir el consum energètic.

Categories de dades personals:
Dades identificatives
Dades de característiques personals
Dades de circumstàncies socials
Dades acadèmiques i professionals
Dades d’ocupació
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances

Dades de catergories especials


Dades de Salut

Categories de destinataris:
Persones, famílies i unitats de convivència o grups familiars vulnerables

Cessions de dades:
Consell Comarcal
Empreses contractistes del servei

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les previstes al contracte de tractament de dades personals i al document de seguretat.

Base jurídica:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Encarregats del tractament:
Avaluació de les llars detectades en situació de Pobresa Energètica.br / Assessorament en bones pràctiques per reduir el consum energètic.
Finalitat:
Donar suport a la població menys afavorida

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades econòmico-financeres : Dades bancàries , nivell renta, ingressos, deutes Categories especials de dades : salut, dades de menors, dades de circumstàncies socials i culturals

Categories de destinataris:
Persones demandants dels serveis i familiars

Cessions de dades:
Serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública Empresa adjudicatària de transport urbà Àrea bàsica de salut Consell comarcal

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment d'obligació legal ( art. 6.1.c RGPD ) i missió d'interès públic ( art. 6.1.e )

Encarregats del tractament:
Consorci AOC - Programari de gestió Empresa adjudicatària de transport urbà
Finalitat:
Registre d’imatges i veus dels càrrecs electes, treballadors municipals i altres persones que assisteixin a les sessions. Informació al públic dels continguts tractats dels seus acords. Retransmissió en directe si s’escau.  Arxiu històricbr /  

Categories de dades personals:
Nom, cognoms, càrrecs i funcions dels participants. Imatges i veu
 

Categories de destinataris:
Càrrecs electes, treballadors de l’ajuntament i altres persones que puguin assistir a les sessions
 

Cessions de dades:
Els enregistraments podran ser visualitzats per qualsevol persona que vulgui seguir les sessions per internet, en el cas que s’emeti en streaming, o pels oients de Ràdio Sant Feliu si s’emet en directe
 
En el cas de les sessions de Ple, els enregistraments podran ser visualitzats per qualsevol persona en el cas que es posin a disposició del públic, amb posterioritat a la seva celebració, per mitjà d’Internet.
 

Transferències internacionals:
Els enregistraments que es difonguin per mitjà de Youtube, propietat de l’empresa nord-americana YouTube, LLC (grup Alphabet), amb seu als Estats Units. Constitueix una transferència internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d’aquella empresa.
 

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les previstes en els documents que estableixen les mesures de seguretat generals de la Corporació.
 

Base jurídica:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Encarregats del tractament:
Registre d’imatges i veus dels càrrecs electes, treballadors municipals i altres persones que assisteixin a les sessions. Informació al públic dels continguts tractats dels seus acords. Retransmissió en directe si s’escau.  Arxiu històricbr /  
Finalitat:
Gestió i seguiment de les peticions al síndic de greuges municipals

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte Dades sobre la petició

Categories de destinataris:
Persones que realitzin peticions al síndic de greuges municipal

Cessions de dades:
Altres administracions o concessionàries afectades

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Gestionar activitats de tallers

Categories de dades personals:
Dades identificatives Altres dades de característiques personals: Data naixement Dades escolars: Centre i curs

Categories de destinataris:
Alumnes participants als tallers i els seus representants legals

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Cap

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
SUARA - empresa adjudicatària de l'activitat
Finalitat:
Gestionar treballs en benefici de la comunitat (TBC) previstos a l'ordenança

Categories de dades personals:
Dades identificatives Altres dades de caractarístiques personals : DNI, data naixement, estudis Dades de menors Dades sobre les infraccions

Categories de destinataris:
Persones que sol·liciten el servei

Cessions de dades:
Entitats col·laboradores amb els serveis i membres de la comissió TBC

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Aplicant els criteris de la CNAATD per a cada tipus de document

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Avaluar la qualitat del servei

Categories de dades personals:
Dades Identificatives i de contacte Dades sobre la finalitat de la trucada

Categories de destinataris:
Persones físiques que es comuniquen telefònicament amb la policia

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
1 any

Base jurídica:
Exercici de poders públics ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Cap
Finalitat:
Administrar els serveis de residència assistida gestionats pe la Fundació Guíxols Surís. Atenció als ingressats i enviament d'informació

Categories de dades personals:
Dades identificatives, dades de característiques personals, dades de circunstàncies socials, dades d'ocupació, dades econòmiques, financeres i d'assegurances i geolocalització
Dades de salut i signatura biomètrica

Categories de destinataris:
Usuaris del servei i persones que els representen

Cessions de dades:
Centre d'assistència primària

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les dades s'eliminaran en els terminis previstos a les taules d'avaluació documental, segons normativa aplicable

Base jurídica:
Fundació Guíxols Surís

Encarregats del tractament:
Administrar els serveis de residència assistida gestionats pe la Fundació Guíxols Surís. Atenció als ingressats i enviament d'informació
Finalitat:
Administració dels serveis de centre de dia gestinats per la Fundació Guíxols Surís. Atenció als usuaris

Categories de dades personals:
Dades identificatives, dades de característiques personals, dades de circumstàncies socials, dades d'ocupació, dades econòmiques, financeres i d'assegurances , geolocalització
Dades de salut i signatura biomètrica

Categories de destinataris:
Usuaris del servei i els seus representants

Cessions de dades:
Centre d'assitència primària

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Les previstes al document de seguretat

Base jurídica:
Fundació Guíxols Surís

Encarregats del tractament:
Administració dels serveis de centre de dia gestinats per la Fundació Guíxols Surís. Atenció als usuaris
Finalitat:
Garantir la seguretat de persones i instal.lacions municipals

Categories de dades personals:
Respecte el control d'accés : Nom i cognoms de les persones autoritzades Respecte la videovigilància : Imatges

Categories de destinataris:
Persones que accedeixin als espais objecte de gravació Personal al servei de l'ajuntament

Cessions de dades:
Forces i cossos de seguretat Jutjats i tribunals

Transferències internacionals:
No es preveuen

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Transcorregut un mes, llevat de comunicació a forces de seguretat i/o jutjats i tribunals

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD )

Encarregats del tractament:
Empreses de seguretat
Finalitat:
Gestionar els serveis del voluntariat

Categories de dades personals:
Dades identificatives i de contacte

Categories de destinataris:
Voluntaris

Cessions de dades:
Cap

Transferències internacionals:
Cap

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades:
Mentre s'ofereixi el servei, llevat de les baixes voluntàries

Base jurídica:
Compliment de missió d'interès públic ( art. 6.1.e RGPD ) i consentiment persona interessada ( art. 6.1.a )

Encarregats del tractament:
Cap
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC